top of page
Tabule s různými jazyky

ČESKÝ JAZYK PRO CIZINCE

Na ZŠ Marjánka běží současně dva pětiměsíční kurzy češtiny pro cizince - 1. prezenční kurz pro kmenové žáky školy, 2. prezenční kurz pro žáky z pražských škol.

KURZ PRO KMENOVÉ ŽÁKY ZŠ Marjánka


Během prvních 14 dní od začátku školního roku probíhá kompletování skupin žáků cizinců a tvorba rozvrhů češtiny pro cizince. Žáci cizinci se mezitím nachází ve svých kmenových třídách a mohou využít tento čas k navazování přátelských vztahů se spolužáky. 

Výuka zpravidla začíná v polovině září. Den nebo dva před vlastním zahájením výuky dostanou žáci cizinci a jejich třídní učitelé rozvrh češtiny pro cizince. Výuka probíhá denně v dopoledních hodinách. Žáci cizinci s nulovou znalostí mají 20 hodin týdně a z výuky ve své kmenové třídě jsou po dobu pěti měsíců zcela uvolněni.

Rodiče jsou povinni do tří dnů omlouvat absenci svých dětí z výuky ve škole třídnímu učiteli. Komunikace mezi rodiči a školou probíhá přes systém Bakaláře. Přístupové heslo do systému vydává třídní učitel. Každému žákovi škola zřídí jeho Google účet pro potřeby vyučování v online učebně.  Jméno a heslo do Google prostředí poskytne třídní učitel nebo správce školního Google systému.

Koncem ledna po ukončení pětiměsíčního kurzu žáci píší gramatický test a následně skládají ústní zkoušku z 10 stanovených konverzačních témat.

V případě neúspěchu u této zkoušky žák dále nepostoupí a bude opakovat nultou fázi programu.

Po úspěšném absolvování zkoušky je žák převeden do druhé pětiměsíční fáze podpůrného programu - Inkluze s minimální časovou dotací 8 hodin týdně. Během tohoto období žáci již navštěvují další předměty ve svých kmenových třídách a dostávají z nich známky.  Z českého jazyka jsou stále uvolněni a dostávají známku z češtiny pro cizince. Dané období je taktéž ukončeno zkouškou, po jejím úspěšném složení žák postupuje do třetí a poslední fáze jazykové podpory - Integrace s minimální časovou dotací 3 hodiny týdně. Během tohoto období žáci navštěvují všechny předměty ve své kmenové třídě a jsou plně hodnoceni ze všech předmětů včetně českého jazyka.

KURZ PRO ŽÁKY Z PRAŽSKÝCH ŠKOL


Od 1. do 15. září na naší škole probíhá zápis žáků cizinců do pětiměsíčního intenzivního kurzu českého jazyka.

Výuka probíhá denně od 2. vyučovací hodiny. Děti mají 4 vyučovací hodiny češtiny pro cizince denně. Během kurzu probereme 10 stanovených konverzačních témat a základy české gramatiky. Po ukončení kurzu děti napíšou písemný lexikálně-gramatický test a také mají ústní závěrečný pohovor v rámci 10 probraných témat.

Rodiče a ředitel kmenové školy žáka musí s kurzem souhlasit. 

K zápisu je nutno přinést čerstvé potvrzení o studiu v kmenové škole a doklad totožnosti dítěte 

(cestovní pas) pro správné vyplnění přihlašovacího formuláře. Paní asistentka pomůže rodičům vyplnit přihlášku, vyřeší obědy a nutné platby (pronájem šatní skříňky - 200 Kč, vratná záloha pro případ ztráty klíčů 230 Kč, čip do jídelny - 130 Kč, pracovní sešit - 230 Kč).

Děti hned první den napíšou vstupní rozřazovací test. 
 


ONLINE KURZ PRO ŽÁKY Z PRAŽSKÝCH ŠKOL


Momentálně je ve fázi přípravy.

Domluvit schůzku nebo položit otázky ohledně výuky žáků cizinců na ZŠ Marjánka můžete prostřednictvím emailu na vedoucí týmu učitelů češtiny pro cizince Mgr. Annu Slabou 

email: anna.slaba@zsmarjanka.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FUNGOVÁNÍ ZŠ MARJÁNKA


1. Klíče od šatní skříňky zařizuje třídní učitel nebo asistent. Pronájem skříňky je za jednorázovou platbu 200 Kč. Žák dostane 2 klíče na celou dobu školní docházky. Při přestupu na jinou školu anebo po ukončení 9. třídy je nutno 2 funkční klíče odevzdat třídnímu učiteli nebo zástupci ředitele školy. Při ztrátě klíče nebo klíčů je potřeba si u zástupce ředitele školy vypůjčit originál a nechat vyrobit klíče na vlastní náklady.

2. Seznamy učebnic, sešitů a školních potřeb a žákovskou knížku vydává třídní učitel. Některé učebnice půjčuje škola. Tyto knihy je žák povinen vrátit na konci školního roku třídnímu učiteli. V případě ztráty nebo poškození učebnic je žák povinen uhradit jejich cenu. Míru poškození učebnic určuje třídní učitel. Rovněž žákovskou knížku je žák povinen na konci školního roku odevzdat třídnímu učiteli.

3. Rozvrh kmenové třídy vydává třídní učitel. Rozvrh češtiny pro cizince žáci dostanou od učitelů češtiny pro cizince a jejich asistentů. Žák-cizinec musí dodržovat oba dva rozvrhy.

4. Rodiče musí všechny otázky související se školou řešit s třídním učitelem přes systém Bakaláři. Třídní učitel informuje a komunikuje s  rodiči přes tento systém. Přístupová hesla do Bakalářů vydává třídní učitel.

5. Zákonný zástupce musí omlouvat absence dítěte ve škole do tří dnů přes Bakaláře. Potvrzení od lékaře není potřeba.

6. Třídní učitel vydává přístupová hesla do Google učebny pro případ online výuky.

7. Konzultačních hodiny jsou každou středu po předchozí domluvě s konkrétním pedagogem.

8. Jídelna funguje dle vyhlášených pravidel. Podrobnou instrukci v češtině, angličtině nebo ruštině lze obdržet u vedoucí školní jídelny.

9. Rodiče musí sledovat webové stránky školy, na kterých škola informuje o akcích a o mimořádných opatřeních. Na těchto stránkách
https://www.zsmarjankapraha6.cz/ najdete potřebné formuláře, kontakty, školní řád a jiné.

10. V případě potřeby uvolnit dítě z výuky na dobu delší 14 dní je potřeba vyplnit žádost o uvolnění žáka (je na webu školy), zajistit si souhlas třídního učitele a schválení ředitelky skoly. 

11. V případě  přestupu na jinou školu je nutno vyplnit a odevzdat zástupci ředitele školy nebo třídnímu učiteli formulář odhlášení žáka ze ZŠ (formulář poskytne třídní učitel).

bottom of page