sportovní třídy

sportovní
třídy

Sportovní třídy na ZŠ Marjánka

Ve školním roce 2003/2004 byly při Základní škole Marjánka zřízeny sportovní třídy se zaměřením na kopanou. Garantem sportovních tříd je fotbalový klub AC Sparta Praha fotbal a.s. Základní škola Marjánka byla vybrána, neboť se nachází nedaleko nově vybudovaného Tréninkového centra mládeže na Strahově (bývalý spartakiádní stadion). Fotbalový klub oslovil vedení školy a dohodl se s ním na spolupráci.
Cílem tohoto spojení je především skloubení nároků školy a vrcholové kopané. Úkolem je příprava žáků po stránce vzdělávací a sportovní.
Škola se zavázala zajistit kvalitní vzdělávací proces, zohlednit časovou náročnost sportu, přizpůsobit rozvrh hodin, umožnit využití volného času mezi školou a odpoledním tréninkem založením Školního klubu, úzce spolupracovat s trenéry jednotlivých mládežnických družstev, pro žáky třetích tříd zajistit přesun do tréninkového centra, uvolňovat žáky na mimořádné sportovní akce pořádané fotbalovým klubem.
Fotbalový klub se zavázal škole poskytnout kvalitní sportovní vybavení pro tělesnou výchovu a speciální sportovní přípravu, umožnit absolvování hodiny tělesné výchovy v tréninkovém centru, zajistit kvalifikované odborníky pro vedení hodin tělesné výchovy, ale i speciální sportovní přípravy.
Oba subjekty se pak dohodly na pravidelných schůzkách a jednáních (Rada sportovních tříd), kde budou hodnotit dosavadní spolupráci, ale také se vzájemně informovat o problémech a možnostech jejich nápravy. 
Fotbalový klub na základě talentových zkoušek (duben 2003) vybral 43 žáků, z toho 12 do třetí třídy , 16 do šesté třídy a 15 do sedmé třídy . Tito žáci musí splňovat nejen výkonnostní požadavky, ale sledován je u nich i kvalitní prospěch. 
Školní rok ukázal přínos spolupráce jak pro fotbalový klub, tak i pro základní školu. Žáci sportovní šesté a sedmé třídy získali tři hodiny tělesné výchovy navíc, tj. 5 hodin tělesné výchovy, v nichž plní jak osnovy základní školy, tak nároky speciální sportovní přípravy (speciální sportovní trénink, plavecký výcvik, aerobik, lyžařský kurz, speciální fotbalové soustředění). Žáci třetí třídy mají dvě hodiny tělesné výchovy a dvě hodiny speciální přípravy formou zájmového kroužku. 
Zástupci školy, fotbalového klubu a trenéři jednotlivých družstev se scházejí pravidelně v rámci pedagogických rad, kde společně projednávají zejména prospěch jednotlivých žáků a jejich chování. Dále pak projednávají další možnosti a návrhy, které přispívají ke zlepšení spolupráce pedagogů a trenérů, ale i práci žáků sportovních tříd. Akutní problémy jsou řešeny operativně. 
Cíle, na kterých se zástupci obou subjektů dohodli, jsou postupně plněny.
Ve výhledu do budoucna by na Základní škole Marjánka mělo být sedm sportovních tříd od třetího ročníku do devátého. Ve spolupráci s fotbalovým klubem by mělo docházet k dalšímu zkvalitnění sportovního vybavení. Úkolem školy a fotbalového klubu je a bude připravovat žáky sportovních tříd jak po stránce sportovní, tak i v otázce vzdělávacího procesu. Předpokladem je, že tito žáci se budou moci dále vzdělávat nejen v tréninkových centrech při středních školách a učilištích, ale že budou schopni zvládnout jakékoli nároky škol vyššího stupně.