top of page

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - školní rok 2021/2022

ZŠ Marjánka nabízí rozšířenou výuku jazyků, rozšířenou výuku tělesné výchovy a rozšířenou výuku hudební výchovy.


ZŠ Marjánka je úplnou školou pro 1‑9. ročník. Nachází se v krásném prostředí Prahy 6 v Břevnově, nedaleko Pražského hradu. Jednou z předností je dobrá dopravní dostupnost, zastávka tramvaje se nachází přímo před budovou školy. Jedná se o krásnou, kompletně zrekonstruovanou historickou budovu.


Pro školní rok 2021/22 otevíráme v 1. ročníku dvě třídy po 25 žácích se specializačním zaměřením. V případě, že bude zájem v některé této specializované třídě nadlimitní, bude provedeno losování za dozoru Školské rady ZŠ Marjánka a přítomnosti právníka. Apelujeme na všechny rodiče, aby využili možnosti volby a alternativní volby v nepovinných otázkách (viz níže). Bude-li vyplněna pouze jedna volba, bude přihláška považována za neúplnou a zákonný zástupce bude vyzván k doplnění.


I v nadcházejícím školním roce otevíráme v 1. ročníku „EVROPSKOU TŘÍDU“, která je určena pro žáky se zájmem o studium cizích jazyků. V této třídě nabízíme výběr z francouzského nebo německého jazyka v kombinaci se speciálními předměty z oblasti hudby. Tyto předměty jsou pak po vzoru některých evropských škol zařazeny jako podpůrná výuka ke studiu cizích jazyků. Na naší škole nabízíme ze dvou možností: hra na zobcovou flétnu, nebo sborový zpěv. Žáci této třídy mají ve 4. ročníku do výuky automaticky zařazen 2. jazyk a tím je jazyk anglický. Cílem těchto tříd je v konečném výstupu zvládnutí dvou cizích jazyků (němčina ‑ angličtina, nebo francouzština ‑ angličtina) na úrovni A2-B1. Další dobrovolnou možností jazykového vzdělání je specializovaná výuka dalšího třetího jazyka od 6. ročníku.


Školu navštěvuje významný počet cizinců. Vyučujeme český jazyk pro cizince a věnujeme se jejich dobré integraci. Zaštiťujeme metodickou podporu pro ostatní vyučující mimo ZŠ Marjánka. Spolupracujeme s MČ Praha 6 a Magistrátem hlavního města Prahy. Dlouhodobě používáme dotační a grantové tituly věnované podpoře výuky českého jazyka žáků cizinců.

Jednou z priorit ZŠ Marjánka je vytváření kvalitní technické podpory výuky. Škola je kompletně vybavena pro potřeby 1. i 2. stupně interaktivními tabulemi. Zároveň se podařilo vybudovat moderní PC učebnu.

V rámci operačního programu Praha pól růstu ČR byla vybudovaná specializovaná učebna přírodopisu, učebna chemie a učebna školních dílen. Počítače, internet, tablety a další technika vhodná a využitelná v oblasti školství je běžnou součástí výuky již od 1. stupně.


Od letošního školního roku je trvale od 1. ročníku zařazena rozšířená výuka tělesné výchovy a to pouze v kombinaci s výukou anglického jazyka z důvodu nadstandardního počtu hodin tělesné výchovy. Pro žáky této třídy je pak výuka druhého cizího jazyka zařazena od 6. ročníku.


V průběhu školní docházky (od 4. ročníku) přecházíme z běžné klasifikace na bodový systém. Cílem této klasifikace je aby měl žák klasifikaci ve svých rukou, mohl jí ovlivňovat, plánovat, realizovat dle svých možností a motivace. Žák se učí sebehodnocení a je veden ke kritickému myšlení. Úkolem pedagogů je pak vyhodnotit vždy to co žák umí, to co zná, to co získal svou dovedností, čím byl motivovaný. Nevyhodnocujeme neznalost, nedokonalost, dílčí neúspěch, nerovnoměrný vývoj.

Comments


bottom of page